Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / ngothiha

ngothiha

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục chung thành lập công ty Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung ...

Read More »

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục chung thành lập doanh nghiệp Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung ...

Read More »

Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền Đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ ...

Read More »

Người đại diện theo pháp luật

Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “ 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch ...

Read More »

Các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp là hình thức tồn tại, hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp được nhà nước công nhận. Mỗi loại hình doanh nghiệp có cách thức tổ chức hoạt động riêng được pháp luật quy định. Theo pháp luật Việt ...

Read More »

Cổ phần, chào bán cổ phần

Cổ phần là gì? Luật Doanh nghiệp không đưa ra khái niệm cổ phần là gì mà chỉ có quy định: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”. Có thể hiểu khái niệm cổ phần là phần vốn điều lệ được chia thành ...

Read More »