Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao động / Biệt phái viên chức

Biệt phái viên chức

Tôi Nguyễn Nghĩa Anh là CB Viên chức, công tác tại Trường nghề khu vực ĐBSCL. tháng 8 năm 2009 ông Hiệu Trưởng Trường có ký quyết đinh điều động biệt phái tôi đến 1 công ty cũng do ông quản lý và đến năn 2011 ông điều động tôi  trở về chờ phân công nhiệm vụ, đột xuất ông hiệu trưởng  xin nghỉ việc bàn giao cho ông hiệu trưởng mới nhưng ông hiệu trưởng mới không phân công công tác và không trả lương cho tôi, ông nói Trường không có chức năng điều động biệt phái. như vậy theo điều 36 luật viên chức có cho phép Trường điều động  biệt phái không?  rất mong quý luật Sư trả lời tư vấn giúp tôi rất cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 1 Điều 36 Luật Viên chức quy định : “ Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.”

Trường đào tại nghề của bạn là đơn vị sự nghiệp công lập và hiệu trưởng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nên theo quy định trên hiệu trưởng có quyền biệt phái viên chức.

Trân trọng./.