Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao động / Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn

Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn

CHÀO LUẬT SƯ !

 

EM CÓ MỘT VÀI VẤN ĐỀ THẮC MẮC NHỜ LUẬT SƯ TƯ VẤN GIÚP.

 

BÊN CÔNG TY CỦA EM CÓ MỘT MỘT CÔNG NHÂN CÓ HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KHÔNG TỐT. LUÔN HÂM DỌA VÀ TÌM NGƯỜI CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH CÁN BỘ QUẢN LÝ BÊN NGOÀI CÔNG TY. CÓ HÀNH VI ĐÁNH BẠC VÀ THƯỜNG XUYÊN VI PHẠM NHỮNG HÀNH VI BỊ KHIỂN TRÁCH TRONG NỘI QUY CÔNG TY. DO NGƯỜI CÔNG NHÂN NÀY LUÔN CÓ HÀNH VI CHẶN ĐÁNH VÀ HÂM DỌA NGƯỜI KHÁC NGOÀI CÔNG TY. NÊN CÁC CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN LÀM CHUNG KHÔNG DÁM TỐ CÁO ĐỂ CÔNG TY XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH.VÌ SỢ TỐ CÁO SẼ BỊ CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH.

DO ĐÓ CÁN BỘ CHỈ DÁM PHẢN ÁNH BẰNG LỜI NÓI LÊN BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHỜ GIÚP ĐỠ VÀ TÌM BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT. NHẬN THẤY HÀNH VI NGƯỜICÔNG NHÂN NÀY NGUY HIỂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC MÀ DO CHỈ LÀ LỜI NÓI MÀ KHÔNG CÓ NHÂN CHỨNG CỤ THỂ NÊN BÊN PHÍA CÔNG TY KHÔNG THỂ ĐỨNG RA MỞ CUỘC HỢP XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH DO ĐÓ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI CÔNG NHÂN NÀY ( VÌ CÔNG NHÂN NÀY ĐANG KÝ HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN LÀ 1 NĂM VỚI CÔNG TY).

NHƯNG CÔNG NHÂN NÀY LẠI LÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỆM KỲ LÀ 5 NĂM. MÀ THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 36 BỘT LUẬT LAO ĐỘNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH.

BÊN CÔNG TY EM CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI NÀY MỘT CÁCH HỢP LÝ? (BÊN CÔNG TY CÓ THỂ THỰC HIỆN THEO KHOẢN 7 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG LÀ THỎA THUẬN VỚI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY VỀ VIỆC CHẤP DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÔNG NHÂN NÀY ĐƯỢC HAY KHÔNG?)

TRƯỜNG HỢP BÊN CÔNG TY BÊN EM BUỘC PHẢI LÀM PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA HẠN THÌ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI NÀY NHƯ THẾ NÀO? CÁC CHẾ ĐỘ TĂNG LƯƠNG NHÀ NƯỚC, TĂNG LƯƠNG THEO THÂM NIÊN HÀNG NĂM CÔNG TY QUY ĐỊNH VÀ CHẾ ĐỘ ĐÓNG BẢO HIỂM CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC HƯỞNG HAY KHÔNG?

VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CỦA CÔNG TY XÉT THẤY HÀNH VI ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI NÀY KHÔNG TỐT NÊN CŨNG MUỐN HẠ CHỨC TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN ( CĂN CỨ VÀO ĐIỀU 44 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN).THÌ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CỦA CÔNG TY EM DỰA VÀO QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐỂ CÓ THỂ HẠ CHỨC NGƯỜI NÀY RA KHỎI CHỨC VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH.

EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ VÀ TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 6, khoản 7 Luật lao động quy định Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn, cụ thể:

“6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

  1. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở.

Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định.”

Như vậy, công ty bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì công ty bạn cần làm thỏa thuận văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu công ty và ban chấp hành công đoàn cơ sở không thỏa thuận được thì công ty bạn làm thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đến phòng lao động thương binh xã hội. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công ty bán có quyền quyết định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trân trọng./.