Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Doanh nghiệp / Mức thu lệ phí môn bài từ 2017

Mức thu lệ phí môn bài từ 2017

Chào tổng đài tuvanphapluattructuyen.com tôi có vấn đề cần hỏi như sau:

theo tôi được biết thì từ 01.01.2017 là sẽ áp dụng mức điều chỉnh đối với khoản thu lệ phí môn bài.

Nay tôi muốn hỏi về mức thu lệ phí môn bài từ 2017 đối với từng trường hợp của từng loại tổ chức:

tôi xin chân thành cảm ơn.

mức thu lệ phí môn bài đối với các trường hợp tổ chức tính từ 2017

Trả lời câu hỏi về Mức thu lệ phí môn bài từ 2017:

Căn cứ vào điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP:

1. Mức lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau:

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng : 3.000.000 đồng/năm

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đổng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, bộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

4. Tổ chức quy định tại các điểm a,b khoản 1. Điều nay có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tienf đồng VN để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước

5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 2 điều này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài